ALERTO NG PASYENTE: Kung nagpositibo ka sa COVID sa nakalipas na 14 na araw , mangyaring abisuhan kami at muling iiskedyul ang iyong appointment. Ang online na COVID pre-screening ay KINAKAILANGAN 72 oras bago ang iyong appointment. Mangyaring CLICK HERE para makumpleto ang questionnaire. Kailangan pa rin ng mask sa lahat ng opisina. Impormasyon tungkol sa COVID-19 .  

Emergency at Pagkatapos ng Oras

Emergency at Pagkatapos ng Oras

Kung nakakaranas ka ng medikal na emergency, mangyaring i-dial ang 911.

Mga Tanong na Di-Apurahang Medikal

Tinutulungan ng mga triage nurse ang mga pasyente sa mga tanong at isyu na may kaugnayan sa cancer, (mga) gamot at side effect ng paggamot.

Southside – (757) 466-8683, opsyon #5

Peninsula – (757) 262-4639

Page On-Call Provider

Para sa tulong pagkatapos ng mga oras, sa katapusan ng linggo at sa panahon ng pista opisyal, mangyaring i-page ang aming on-call na healthcare provider.

Southside - (757) 466-8683

Peninsula – (757) 594-2000