ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Tungkol sa atin

Pahayag sa Pagsasama at Pagkakaiba-iba

Virginia Oncology Associates niyakap at itinataguyod ang isang kultura ng magalang na pagsasama at pagsasaalang-alang sa pagkakaiba-iba. Bilang isang kasanayan, nilalayon naming ipakita ang mga pangunahing halaga ng paggalang, pagtanggap, at serbisyo sa pamamagitan ng patas at pantay na pagtrato sa aming mga pinahahalagahang empleyado at sa mga taong ipinagmamalaki naming pinaglilingkuran. Balak namin Virginia Oncology Associates , sa lahat ng oras, upang maging isang ligtas at nakakaengganyang kapaligiran.

Ang aming intensyon ay intersectional, at sa pamamagitan ng diskarteng ito, sinusuportahan namin ang pagpapabuti sa loob ng aming mga kawani at ng mas malawak na komunidad. Itinataguyod namin ang kamalayan sa, at pagpapahalaga sa mga pagkakaiba sa amin kabilang ang lahi, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, etnisidad, bansang pinagmulan, katayuan sa dokumentasyon, kultura, oryentasyong sekswal, relihiyon at kakayahan. Bilang isang kasanayan, sinusuportahan at itinataguyod namin ang katarungang panlipunan para sa lahat.

Kinikilala namin na ang mga kawalang-katarungan ay hindi katimbang at iba-iba sa iba't ibang uri ng tao sa aming komunidad. Ang mga hindi kanais-nais na pagkakaiba sa kalusugan at pangangalaga sa kalusugan ay umiiral sa kanila. Virginia Oncology Associates ay isang mapagmataas na pinuno ng komunidad na nakatuon sa pagbibigay sa lahat ng grupo ng mga tao ng makabagong pangangalagang medikal na may paggalang, dignidad, at pantay na pagtrato para sa lahat. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa aming mga kasosyo sa pangangalagang pangkalusugan at mga pinuno ng komunidad sa pagtataguyod ng isang lipunang kumikilala sa mga nakaraang hindi pagkakapantay-pantay, nagtataguyod ng positibong pagbabago, at nagtataguyod ng katarungang panlipunan para sa lahat.